Nasze pierwsze działania

W marcu 2009r. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach przystąpiło do konkursu o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców opracowało projekt pt. „Europejskie Przedszkola w Gminie Masłów”, realizując Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2010r. adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na organizowane w ramach projektu punkty przedszkolne w Masłowie I, Masłowie II, Brzezinkach i Mąchocicach Scholasterii. Następnie zgodnie z harmonogramem działań odbyły się spotkania rekrutacyjne, na których rodzice poinformowani zostali o zasadach przyjęcia dzieci do przedszkoli. Przedstawiony został Regulamin Rekrutacji oraz Projekt Organizacji Punków Przedszkolnych. Wszystkie osoby chcące posłać swoje dziecko do przedszkola otrzymały kartę zgłoszenia , deklaracje uczestnictwa rodziców w projekcie oraz kwestionariusz osobowy beneficjęnta.

Listy przyjętych do punktów dzieci utworzone zostały przez Zarząd Projektu zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. Są one dostępne w poszczególnych punktach przedszkolnych i na stronie internetowej. W Gminie Masłów łącznie zostało przyjętych 109 dzieci w wieku 3-5 lat, które od 1.09.2010r. objęte zostaną wychowaniem przedszkolnym.